Dárcovství

Dárci, kteří by rádi podpořili vznik Tichého domu pro neslyšící seniory a dopřáli by jim důstojné a spokojené stáří, mají možnost použít dar jako odčitatelnou položku, snižující základ daně z příjmů. Dárce může být jako buď fyzická nebo právnická osoba. Slovem "bezplatně" rozumíme  bankovní převod peněžních prostředků, movité věci, nemovitosti nebo jiného majetkového prospěchu. U dárcovství se jedná o poskytnutí daru na konkrétní účel bez přímé protislužby. Daňový benefit pro dárcovství je poměrně velkorysý.

Dárce jako fyzická osoba
Nárok na daňové zvýhodnění fyzické osoby jako dárce vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 15 odst. 1., kde jsou účely taxativně vyjmenovány. Dárce si může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce jako právnická osoba
Daňové zvýhodnění dárce jako právnické osoby popisuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 20 odst. 8., kde je uvedeno, že dárce má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.
může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Nezisková organizace je osvobozena od daně darovací. V tomto případě má ve vztahu k finančnímu úřadu pouze oznamovací povinnost.