Výpis ze spolkového rejstříku
Tichý dům neslyšících, z.s., L 24950 vedená u Městského soudu v Praze
Stanovy TDN z. s. v PDF k nahlédnutí

Stanovy Tichý dům neslyšících, z. s.

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku: Tichý dům neslyšících, z. s. (dále jen „TDN“)
 2. Sídlo spolku: Kolín V., 280 02, B. Němcové 1383
 3. Působnost spolku: celorepubliková
 4. TDN vznikl jako občanské sdružení dne 24. 10. 2012 registrací ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle § 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, je považován od 1. 1. 2014 za spolek a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. L24950 s IČO 01182579.

 

Článek II.

Definice, účel TDN

 

 1. TDN je nezávislým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, prosazující a hájící práva a potřeby osob se sluchovým postižením, zejména neslyšících seniorů v ČR.
 2. Účelem TDN je:
  1. sdružovat občany s cílem zajistit jim vhodné podmínky pro trvalý domov, zajistit jim důstojné a aktivní prožití života a stáří,
  2. zajistit sdružovaným osobám společenské a zájmové aktivity a provozovat centrum, poskytující sociální služby pro posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením, posílením jejich samostatnosti a soběstačnosti, a tím zvýšení možností jejich začlenění do společnosti a snížení míry jejich sociálního vyloučení,
  3. zajistit sdružovaným osobám plnohodnotnou komunikaci ve zvoleném komunikačním systému dle zákona č. 155/1998, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., na který mají právo,
  4. zastupovat zájmy členů v jednání s orgány veřejné moci a správy, spolupracovat s orgány veřejné správy při vytváření podmínek pro zlepšení života osob se sluchovým postižením.

 

Článek III.

Předmět činnosti, naplňování účelu TDN

 

 1. TDN naplňuje svůj účel, zejména vlastní činností, případně ve spolupráci s jinými organizacemi, osobami, církvemi a státem.
 2. TDN plní svůj účel prostřednictvím níže uvedených činností:
  1. činnost metodická a řídící,
  2. zajišťování finančních a materiálových zdrojů,
  3. styk s orgány státní správy a samosprávy, vládou a parlamentem, zřizování a provozování vlastních zařízení,
  4. činnost vydavatelská, publikační a propagační,
  5. činnost vzdělávací a osvětová,
  6. činnost tlumočnická z/do ČZJ, zajišťování dalších komunikačních služeb,
  7. zaměstnávání, vytváření pracovišť ve vlastních zařízeních,
  8. podpora aktivit volného času,
  9. práce s dobrovolníky.

 

 Článek IV.

Členství

 

 1. Členem TDN se může stát každý občan ČR, starší 18 roků. Rada má právo uchazeče o členství odmítnout a je povinna mu to písemně oznámit, aniž by musela udat důvod.
 2. Členství vzniká dnem přijetí za člena Radou na základě vyplněné přihlášky člena.
 3. Členy mohou být:
  1. osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, slyšící, uživatelé kochleárních implantátů
  2. osoby s kombinovaným postižením,
  3. senioři, jejich dospělé děti a přátelé,
  4. organizace, resp. právnické osoby,
 4. Druhy členství:
  1. řádnými členy mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Za právnickou osobu se považují organizace s členskou základnou, tvořící víc než 50% členů se zdravotním postižením, nebo firmy tvořící víc než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.
  2. přidruženými členy mohou být právnické osoby, nesplňující podmínku řádného členství, zahraničními přidruženými členy mohou být fyzické nebo právnické osoby, které pracují mimo území ČR ve prospěch osob se sluchovým postižením,
  3. čestnými členy mohou být fyzické nebo právnické osoby, které se mimořádně zasloužily o zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením.
 5. Jednotlivé druhy členství se odlišují rozsahem práv a povinností.
 6. Dokladem členství je potvrzení vydané Radou.
 7. Členství je ukončeno:
  1. vystoupením člena z TDN písemným oznámením Radě TDN,
  2. úmrtím člena,
  3. pozastavením členství nebo vyloučením člena, který poškozuje dobré jméno TDN a neslyšících seniorů vůbec, neplní povinnosti člena, především placení členských příspěvků nebo hrubě porušuje tyto stanovy,
  4. zánikem TDN.
 8.   Členství je pozastaveno, nezaplatí-li člen členské příspěvky do 31. března běžného roku bez vážných důvodů. Na tuto skutečnost je Rada povinna člena upozornit písemně emailem či dopisem. Členství zaniká automaticky 30. červnu daného roku, pokud není zaplacen příspěvek,
 9. O vyloučení rozhoduje Rada. V ostatním se při vyloučení člena postupuje podle §239-241 občanského zákoníku.


Článek V.

Práva a povinnosti členů TDN

 

 1. Řádní členové TDN mají právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady s hlasem rozhodovacím,
  2. podávat písemné návrhy a stížnosti na TDN Radě TDN,
  3. činit dotazy na kterýkoliv volený nebo výkonný orgán,
  4. navrhovat Radě přijímání nebo jmenování čestných členů,
  5. volit a být volen do orgánů TDN (toto ustavení platí pro osoby starší 18 let),         
  6. využívat všech výhod poskytovaných TDN,
  7. navrhovat kandidáty do orgánů TDN.
 2. Čestní členové TDN mají právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady s hlasem poradním,
  2. neplatit členské příspěvky
 3. Přidružení členové (i zahraniční) TDN mají právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady s hlasem poradním
  2. podávat náměty pro jednání,
  3. navrhovat kandidáty do orgánů TDN.
 4. Povinností všech členů:
  1. dodržovat stanovy TDN a ostatní předpisy TDN,
  2. svým životem a vystupováním hájit čest a dobré jméno TDN,
  3. plnit aktivně osobní úkoly uložené TDN,
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, vyjma čestných členů.


Článek VI.

Seznam členů TDN

 

 1. Spolek vede neveřejný seznam členů. V seznamu členů je uvedeno jméno a příjmení člena, datum vzniku členství, druh členství, údaje o pozastavení členství podle čl. IV odst. 8 těchto stanov, údaj o ukončení členství.
 2. Do seznamu členů mohou nahlížet pouze členové TDN.

 

Článek VII.

 Organizační struktura TDN

 

        Orgány TDN jsou:

 1. valná hromada
 2. Rada
 3. předseda
 4. revizní komise.

                                                  

Článek VIII.

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TDN.
 2. Valná hromada se schází na řádném zasedání jednou za 4 roky, a to do konce ledna. Svolává ji Rada nejméně 30 dnů předem. Pozvánka obsahuje datum a místo konání valné hromady a její program.
 3. Zasedání Valné hromady zahajuje předseda TDN nebo místopředseda Rady (při neúčasti předsedy TDN). Předseda TDN nebo místopředseda Rady (při neúčasti předsedy TDN) ověří usnášeníschopnost valné hromady a zajistí volbu předsedajícího valné hromadě a zapisovatele. Program jednání uvedený na pozvánce může být doplněn po zahájení jednání usnášeníschopné valné hromady se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných.
 4. Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni členové TDN; pouze řádní členové mají právo na valné hromadě rozhodovat, volit a být voleni.
 5. Každý člen TDN, který se zúčastní zasedání valné hromady, má právo na něm požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady.
 6. Valná hromada:
  1. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,
  2. projednává a schvaluje činnost Rady TDN za předchozí volební období a programové prohlášení Rady TDN na další volební období.
  3. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  4. rozhoduje o zrušení spolku,
  5. volí a odvolává členy Rady, členy revizní komise, předsedu TDN.
 7. Mimořádné zasedání valné hromady má povinnost svolat Rada na žádost minimálně nadpoloviční většiny členů dané oblasti s udáním předmětu jednání, a to nejdéle do dvou měsíců od podání žádosti. Mimořádné zasedání valné hromady může svolat i předseda či Rada, uzná-li to za vhodné.
 8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina řádných členů
 9.    Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Volit a být voleni mohou řádní členové starší 18 let.
 10. Člen TDN může svůj hlas delegovat písemnou plnou mocí na jiného člena spolku.  
 11. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných řádných členů.
 12. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada ani 30 minut po v pozvánce oznámeném zahájení zasedání, ukončí předsedající zasedání řádné valné hromady a zahájí jednání náhradní valné hromady s totožným programem. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná počtem přítomných řádných členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.
 13. Rada zajistí do 30 dnů po zasedání vyhotovení zápisu z valné hromady zapisovatelem. V zápise se uvede, kdo valnou hromadu svolal, kdo ji předsedal a kdo byl zapisovatelem, jaká byla usnášeníschopnost a zda se jednalo o řádnou nebo náhradní valnou hromadu, jaký byl program jednání, přijatá rozhodnutí.
 14. Usnesení Valné hromady TDN plní Rada.  

 

Článek IX.

Rada

 

 1. Rada je výkonným orgánem TDN, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Rada má nejméně 3 členy. Členy Rady volí valná hromada na dobu 4 let.
 3. Rada volí ze svých členů předsedu Rady a místopředsedu Rady, předseda Rady může být současně i předsedou TDN.
 4. Radu svolává předseda Rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. Předseda Rady podepisuje výstupy z jednání Rady.  
 5. Je-li předseda Rady dlouhodobě nepřítomný a neschopen vykonávat funkci, může Rada pověřit výkonem pravomocí předsedy Rady místopředsedu Rady nebo jiného člena Rady.
 6. Rada se schází se nejméně jednou za 6 měsíců, svolává ji předseda Rady. Mimořádné zasedání Rady je povinen svolat předseda Rady na žádost 2/3 členů Rady nejpozději do 6 týdnů po obdržení žádosti. V nepřítomnosti předsedy Rady svolává zasedání Rady místopředseda Rady.
 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady, v jeho nepřítomnosti místopředsedy Rady.
 8. Rada zejména:
  1. koordinuje činnost spolku,
  2. svolává valnou hromadu,
  3. zpracovává podklady pro jednání valné hromady,
  4. rozhoduje o přijetí za člena spolku a o vyloučení člena spolku,
  5. jmenuje odborné komise jako poradní orgány pro jednotlivé činnosti TDN,
  6. povoluje a schvaluje předsedovi TDN zřizování staveb, hospodářských a vzdělávacích zařízení atd.  
  7. uděluje veřejná uznání členům, organizacím, institucím, které se zasloužily o blaho neslyšících seniorů.                                                                       
 9. K zajištění činnosti spolku může Rada zřídit kancelář anebo sekretariát TDN.
 10. Rada rozhoduje o věcech TDN ve sboru s výjimkou případů, kdy si členové Rady rozdělí působnost v určených oblastech činnosti Rady. Ani toto rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti TDN zajišťovány.
 11. Je-li rozhodnutí Rady přijato, zaznamená se na žádost člena Rady, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Bylo-li rozhodnutí přijato při neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn se dozvědět obsah rozhodnutí. K tomu postačí, bude-li se závěry jednání seznámen v zápise z Rady.
 12. Členové Rady vykonávají svou funkci osobně; mohou však k rozhodování na jednání Rady za sebe zmocnit jiného člena Rady.
 13. Funkce člena Rady končí:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. odvoláním,
  3. rezignací,
  4. zrušením TDN.
 14. Rezignuje-li člen Rady na svou funkci, skončí jeho členství v Radě uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání, pokud není uvolněné místo ze strany spolku obsazeno dříve.
 15. Skončí-li funkce člena Rady, předčasně kooptuje Rada na uvolněné místo nového člena na období do zasedání valné hromady, která provede řádné volby členů Rady. 
 16. Rada může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda Rady nebo místopředseda Rady ostatním členům Rady. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena Rady, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda Rady nebo místopředseda Rady.  Na nejbližším zasedání Rady jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Rady.
 17. Jednání Rady se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

 

Článek X.

Předseda TDN

 

 1. Předseda TDN je statutárním orgánem spolku. Může to být osoba neslyšící nebo slyšící, ovládající znakový jazyk neslyšících a má kladný vztah k neslyšícím. ¨
 2. Funkční období předsedy TDN je 4 roky, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Předseda je volen valnou hromadou a odvoláván valnou hromadou, opakovaná volba je možná. 
 3. Je-li předseda TDN současně zvolen i členem Rady, může být zvolen současně i předsedou Rady.
 4. Předseda TDN jako statutární orgán TDN vykonává veškerou působnost, která není svěřena těmito stanovami nebo zákonem jinému orgánu TDN. Předseda TDN zastupuje spolek navenek samostatně.
 5. Předseda TDN zejména
  1. přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a ukončuje pracovní poměry se zaměstnanci,
  2. řídí činnost spolku,
  3. připravuje podklady pro jednání Rady,
  4. navrhuje Radě personální složení sekretariátu.
 6. Je-li předseda TDN členem Rady, má právo veta týkající se rozhodnutí Rady, bylo-li toto rozhodnutí přijato menší než 2/3 většinou hlasů.
 7. Rezignuje-li předseda TDN na svou funkci, skončí jeho funkce uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace, pokud není uvolněné místo ze strany spolku obsazeno dříve.
 8. V případě předčasného ukončení funkce předsedy TDN jmenuje Rada bez zbytečného odkladu nového předsedu TDN na dobu do řádné volby předsedy TDN valnou hromadou.

 

               Článek XI.

              Revizní komise

 

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem TDN, která za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má nejméně tři členy. Členy revizní komise volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů revizní komise jsou 4 roky.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad činností a hospodařením TDN, zda probíhají v souladu se stanovami a zákony, upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 5. V rozsahu své působnosti mohou členové revizní komise nahlížet do dokladů TDN a požadovat od členů TDN, od členů dalších orgánů TDN nebo od zaměstnanců TDN vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 6. Pro revizní komisi platí ustanovení čl. IX odst. 10 -17 těchto stanov obdobně.

                              

 Článek XII.

 Zrušení a likvidace TDN

 

 1. O zrušení TDN rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech řádných členů nebo soud z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.
 2. Valná hromada při rozhodnutí o zrušení TDN jmenuje likvidátora.
 3. Likvidátor sestaví soupis majetku TDN, který zpřístupní v jeho sídle. O zveřejnění seznamu členy TDN vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.
 4. Likvidační zůstatek TDN se převede na jinou právnickou osobu s obdobným účelem.
 5. TDN zanikne výmazem ze spolkového rejstříku.

 

               Článek XIII.

              Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením Valnou hromadou dne 25. června.  Nahrazují v plném rozsahu Stanovy  Tichého domu neslyšících, z. s. ze dne 7. září 2012.

 

 

Datum: 25. 6. 2016

Předsedkyně TDN: Kamila Spěváková